تبلیغات
یكــــ جرعهـــ بوسهـــــ - جن چیست یا کیست؟یكــــ جرعهـــ بوسهـــــ

نظر ندی نامردی..زودباش نظر بده

      جن واژه عربی و به معنای "موجود  پنهان و نادیدنی"است در عرف فارسی "اجنه"جمع جن شمرده می شود.در فرهنگ فارسی اثر دکتر معین به معنای "موجودی متوهم و غیر مرئی.پری "آمده است.

     به آنکه مورد آزار و اذیتجنیان واقع شده باشد "جن زده" یا "مجنون" گویند.

    پاره ای از باورهای مسلمانان درباره جن از قرآن سرچشمه می گیرد.در قرآن جن موجودی توصیف شده که "از آتش (نار)آفریده "شده باشد.جن در دو جنس نر و ماده و نیز دارای علم و ادراک معرفی شده است. هم چنین به آنان ویژگی های اخلاقی داده و مواردی از تماس آنها با انسان را متصور شده اند.

به روایت قرآن  جن "پیش از آفرینش انسان"بر روی زمین می زیسته است.

در کل واژه ی جن 22 مرتبه در قرآن تکرار و سوره ای به همین نام در قرآن وجود دارد.

شیطان یا همان ابلیس از جنس جن می باشد.

در سوره ی "نمل"اشاره شده که حضرت سلیمان نبی بر سپاهیانی از جن تسلط داشته و آنها را در خدمت خود داشته است.

                                 


آخرین مطالب
» بعد مدت ها
» salam.sharmande moddatie netaam hangide.alan ba goshi omadam net.boooooos

Design By : RoozGozar.com